Powrót do aktualności

INFORMACJE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESZCZACH

3 września 2019

Składanie wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

  Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać do tut. Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie: • do 16 września 2019 roku w przypadku uczniów szkół • do 15 października 2019 roku w przypadku słuchaczy kolegiów O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie gminy Brzeszcze. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota 528,00zł. Wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. oraz udzielanie informacji w pokoju nr 208 (II piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 w godzinach pracy: poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 15.00; środy od 7.00 do 17.00 piątki od 7.00 do 13.00, telefon: 32 2111251 w.28.    

Pomoc społeczna: Bezpłatne posiłki dla uczniów i przedszkolaków w roku szkolnym 2019/2020

   

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o pomoc do tut. Ośrodka, pokój nr 204, w godzinach pracy Ośrodka.

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest na podstawie uchwały nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Brzeszcze na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania (Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 9137) i ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz U. z 2019r. poz. 1507). Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Brzeszcze koszt posiłków jest dofinansowywany ze środków budżetu państwa. Zgodnie z uchwałą pomoc w ramach programu może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 792,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Aby uzyskać pomoc, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy (między innymi zostanie ustalony dochód na osobę w rodzinie). Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.