Projekty i Przedsięwzięcia


Lp. Nazwa, organizator Odpowiedzialny Termin
1 „Twoje dane- Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych” UODO- 12 edycja E. Kwiecień- Niedziela Cały rok
2 Code Week- Europejski Tydzień Kodowania M.Olma- Naras 7 – 22 X 2023
3 Projekt OK w Brzeszczach „Kinoszkoła” D.Skowronek, p.Dyrektor Cały rok
4

 

Szkolny Projekt „Rozwijamy swoje kompetencje czytelniczo- językowe” D.Skowronek

Nauczyciele

Cały rok
5 Projekt wewnątrzszkolny „Podręczniki szkolne” D.Skowronek IX/ X 2023
6 Narodowy program rozwoju czytelnictwa D.Skowronek

nauczyciele

Cały rok
7 „Książki naszych marzeń”- szkolny projekt czytelniczy dla kl.I-VII D.Skowronek

Nauczyciele

Cały rok
8 Projekt edukacyjny „Stypendiada polonistyczna” D.Skowronek XII 2023
9 Projekt „Z patronką przez rok szkolny” D.Skowronek

Nauczyciele

Cały rok
10 Program doradztwa zawodowego K.G.-Obacz 

W.Formas

Cały rok
11 Patriotyzm jest w nas W. Formas Cały rok
12 „Z wartościami przez szkolny rok” nauczyciele Cały rok
13

Akcja charytatywna CARITAS „Jałmużna wielkopostna”

W. Wykręt III/IV2024
14. Ogólnopolski projekt „SKS” E. Chowaniec Cały rok
15 Innowacje pedagogiczne

a)      Programowanie z robotem Photonem

b)     Zawód mojego rodzica – klasa 2

c)     Lekturki spod chmurki kl. 2

 

 

K.Gancarczy-Obacz

M.O.-Naras

K.Grabowska

 

Cały rok
16 Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę!”- XVII edycja SANEPID E.K.-Niedziela Cały rok
17 Program dla szkół  dla klas 1-5 (owoce, warzywa, mleko)- projekt unijny Dyrektor szkoły Cały rok
18 Projekt edukacji prawnej dla uczniów, nauczycieli i pracowników ZSP3 Dyrektor szkoły Cały rok
19 Projekt edukacji szachowej I.Małecka Cały rok
20 Szkolny projekt wspierania zdolności uczniów Nauczyciele Cały rok
21 Nie pal przy mnie proszę – kl. I I.Małecka  Cały rok
22 Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”- D. Skowronek Cały rok
23

Ogólnopolska akcja MEN „Szkoła do hymnu”.

Wychowawcy kl. 1-7 XI 2023
24 Udział w akcji „Bohateron” W. Formas  
25 Kubusiowi Przyjaciele Natury Wychowawcy kl.1-3 Cały rok
26 Akademia Bezpiecznego Puchatka  I. Małecka Cały rok
27 Projekt  czytelniczy ogólnopolski w klasie 1 ,,Mała książka – wielki człowiek” I. Małecka X 2023r.
28

Laboratoria przyszłości

wychowawcy kl. 1- 7 nauczyciele Cały rok
29

Projekt klas IV-VII „Z pamięci o przeszłości utkana jest nasza edukacyjna tożsamość. Poznajemy Izbę Regionalną”.

A. Szlenk, W.Formas, D.Skowronek, wychowawcy kl. 4-7 Cały rok
30

Pielgrzymowanie szlakiem św. Jana Pawła II – Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice

W. Wykręt VI 2024r.
31

Projekt szkolny: „Pozytywna dyscyplina”

Wychowawcy i nauczyciele Cały rok
32

„Zeszytu rozwoju osobistego”

Wychowawcy Cały rok
33

Zaopatrzenie oddziałów 1 – 7 w wodę pitną.

Wychowawcy i rodzice Cały rok
34

Dzień Bezpiecznego Internetu i Ochrony Danych Osobowych

E. Kwiecień – Niedziela

M. Olma – Naras

II 2024r.
       

 

Projekty unijne


AKTYWNY UCZEŃ

 

W dniu 18.08.2017 r. Gmina Brzeszcze podpisała umowę Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie na realizację projektu „AKTYWNY UCZEŃ”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202 Oś Priorytetowa Wiedza  i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Realizacja projektu  rozpoczęła się od 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2018 roku. Zajęcia  w szkole dla uczniów klas I-VI, rozpoczęły się w październiku 2017 roku.

Zgodnie z założonym celem projekt ten ma za zadanie podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizację podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach.

Odbywa się to poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających i wyrównawczych z matematyki oraz rozwijających z przyrody i informatyki. Praktycznym wsparciem wiedzy matematyczno – przyrodniczej
i informatycznej będą wyjazdy edukacyjne między innymi do Beskidzkiego Centrum „Naukotechnika” w Świnnej oraz do Krakowa do Muzeum Inżynierii Miejskiej i Ogrodu Doświadczeń. Ponadto uczniowie mogą skorzystać ze stypendiów w formie zajęć mających na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych.

Rodzaj oferowanych zajęć:a) zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl.III – 8 osób  -1h/tyg. razem30h

 1. zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl.IV – 8 osób – 1h/tyg. razem30h
 2.  zajęcia rozwijające z matematyki dla klas III – 8 osób –1h/tyg. razem30h
 3.  zajęcia rozwijające z matematyki z elementami przedsiębiorczości dla klas IV- VI
  – 8   osób – 1h/tyg. razem30h
 4.  zajęcia rozwijające z  przyrody dla klas IV –VI –tzw. koło naukowo-badawcze:
  fizyka-przyroda-chemia – 8 osób –1h/tyg. razem30h
 5.  zajęcia TIK:

– zajęcia z informatyki – dla klas III – VI –    8 osób – 1h/tyg. razem30h

– zajęcia z programowania – dla klas III-VI – 8 osób – 1h/tyg. razem30h

      6. pomoc stypendialna

 

 SOCRATES COMENIUS

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Skidziniu realizowano trzy projekty Socrates Comenius współfinansowane przez Komisję Europejską.

 1.  2004-2005 w szkole realizowano projekt Socrates Comenius pt. „Podając przyrodzie pomocną dłoń” z partnerskimi szkołami z Wielkiej Brytanii i Włoch. Głównym celem projektu był wzrost świadomości uczniów na temat ochrony środowiska i odpowiedzialności człowieka za stan środowiska i przyszłość naszej planety. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w licznych zbiórkach surowców wtórnych. W naszej szkole odbyła się jedna z wizyt partnerskich.
 2.  2009-2011 w przedszkolu realizowano projekt pt. „Wszyscy różni- Wszyscy równi- Wszyscy Europejczykami”. Naszymi partnerami były przedszkola z takich państw jak: Bułgaria, Rumunia, Szwecja, Turcja, Węgry, Austria i Łotwa. Celem projektu było opracowanie nowoczesnych metod rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie u dzieci, wyrównywanie szans miedzy dziećmi, szczególnie tym, z wyższym ryzykiem wykluczenia społecznego. Projekt dotyczył również wszecheuropejskich problemów związanych z integracją miedzy dziećmi z mniejszości narodowych, z niepełnosprawnością, z rodzin z problemami społecznymi i ekonomicznymi. Końcowym efektem było wydanie książki „Interaktywny Podręcznik Pedagogiczny” , w którym zebrano powstałe w trakcie projektu scenariusze zajęć lekcyjnych. Projekt uzyskał odznakę „Star project”.
 3.  2011-2013 w szkole realizowano projekt pt. „Być bohaterem dla lepszego świata”. Partnerami były szkoły z Słowacji, Turcji i Hiszpanii. Głównym celem projektu było niesienie pomocy innym oraz współpraca z ośrodkami potrzebującymi pomocy, rozwój wolontariatu wśród uczniów i ich rodzin. Poza tym uczniowie rozwijali takie umiejętności jak znajomość języka angielskiego, posługiwanie się narzędziami TIK, zwiększenie świadomości przynależności do Unii Europejskiej, tolerancji wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej. Również nauczyciele mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych jak i pedagogicznych. W maju 2013r. w naszej szkole odbyła się wizyta robocza szkół partnerskich.

E-twinning

Szkoła realizowała również kilka międzynarodowych projektów E-twinning, w których nawiązała współpracę z szkołami z zagranicy w celu rozwijania kompetencji językowych i społecznych oraz wymiany przykładów dobrej praktyki. Ostatni z projektów, pod hasłem „Strażnicy Ziemi”, był realizowany we współpracy z Grecją i Turcją. W ramach tego projektu podejmowaliśmy zadania związane z ochroną środowiska i podniesieniem świadomości ekologicznej u uczniów. Za jego realizację szkoły otrzymały Krajową Odznakę Jakości i Europejska Odznakę Jakości.

Akcje ekologiczne


Działalność ekologiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skidziniu.

 

 1. Zbiórka żołędzi dla Koła Łowieckiego w Katowicach.
 2. Zbiórka nakrętek.
 3. Zbiórka karmy i kocy dla zwierząt ze schroniska w Bielsku – Białej.
 4. Zbiórka baterii we współpracy z organizacja Reba.
 5. Sprzątanie świata.
 6. Dzień Ziemi.
 7. Konkurs ekologiczny i przyrodniczy we współpracy ze Stowarzyszeniem BIOS.
 8. Zlot Młodego Ekologa we współpracy z BIOS.
 9. Turniej Klas – najaktywniejszy oddział w zbiórkach surowców wtórnych.

Wolontariat


 

Działania charytatywne podejmowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skidziniu:

 1. Kartka świąteczna.
 2. Góra Grosza.
 3. 5 grudnia Światowy Dzień Wolontariatu.
 4. Jałmużna Wielkopostna.
 5. Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Brzeszcz poprzez zbiórkę nakrętek.
 6.  Pomoc dla zwierząt poprzez zbiórkę karmy i kocy oraz żołędzi.
 7. Aktywny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  

Od wielu już lat uczniowie i przedszkolaki naszego zespołu biorą aktywny udział i włączają się do akcji Jurka Owsiaka – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Co roku nasi wolontariusze zbierają datki w naszym przedszkolu i szkole w piątek przed finałem WOŚP. Natomiast w niedzielę wolontariusze ze starszych klas dzielnie kwestują na terenie gminy Brzeszcze.

W każdym roku naszych bezpieczeństwo zapewnia nam Ochotnicza Straż Pożarna ze Skidzinia, która wspiera nas w naszych działaniach, podobnie jak i rodzice, którzy przekazują fanty i pieką ciasta na licytację.

Cyfrowobezpieczni


Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa oraz Asy Internetu skutecznie przygotuje nasz Zespół na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni.

Realizując projekt szczególną wagę przywiązywać będziemy do tego, by umiejętnie przygotować siebie i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Lepiej wykorzystamy narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

Programowanie


 

 

 

 

Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu. Pozwala wypracować umiejętność efektywnego myślenia  
o rzeczach  niezwiązanych z informatyką”

Bill Gates

 

Zespól Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Skidziniu w swoich działaniach przygotowuje uczniów do życia w globalnym świecie, w którym kreatywność to cecha współcześnie bardzo pożądana. Stwarza warunki pracy z nowoczesnymi technologiami. Zmierza do wyposażenia uczniów w umiejętności twórczego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów, umiejętności kreatywnego, logicznego myślenia, wnioskowania oraz komunikowania się z wykorzystaniem komputera, Gogli VR, płytki Arduino  i telefonu.

Edukacja na wszystkich przedmiotach została wzbogacona i dopełniona elementami programowania w szczególności o tworzenie sekwencji poleceń, budowaniu procedur czy sposobów działania. Zaplanowane i podejmowane działania w zakresie programowania:

– kodowanie na dywanie czyli zabawy w programowanie w przedszkolu,

– tworzenie animacji i gier w aplikacji Scratch,

– poznanie podstawowych tajemnic programowania w języku Python, w aplikacji PixBlocks,

– tworzenie animacji techniką poklatkową i zgłębianie działania programu Pivot Animator,

– nauka programowania w języku C++,

– zajęcia wzbogacone poprzez użycie telefonów i gogli VR,

– udział w konkursach programowania BÓBR i PixBlocks.

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

W Zespole, w ramach programowania realizowane są  innowacje pedagogiczne:

 1. „Robotyka – płytka Arduino” programowanie robotów mBot opartych na płytce Arduino, wykorzystanie i poznanie płytki Arduino z Laboratorii przyszłości, realizowana w Szkole Podstawowej,
 2. „Programowanie z Photonem” programowanie z wykorzystaniem robota Photona, realizowana w Przedzkolu Publicznym.

Szkoła i przedszkole poprzez innowacje pedagogiczne  uczy programowania, rozszerza wiedzę i umiejętności poza podstawę programową zagadnień związanych z programowaniem. Rozwija analityczne i logiczne myślenie oraz precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów. Trenuje umiejętności rozwiązywania problemów – myślenie komputacyjne. Rozwija nawyki myślowe ułatwiające funkcjonowanie we współczesnym świecie oraz uczy współpracy w zespole.

 

 

Szkoła w ruchu


Obszar 1 – zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej

1. Scenariusz zestawu zabaw ruchowych z elementami metody Weroniki Sherborne, pt.: „Ptasia rodzina”

 • Świadomość własnego ciała. „Ptaszki w gniazdach”. Dzieci siedzą podzielone na trójki zwrócone twarzami do siebie, kolana mają złączone. Na sygnał słowny N witają się dotykając głowami, nosami, ramionami, łokciami i dłońmi.
 • Świadomość przestarzeni. „Ptaki przygotowuja się do lotu”. Dzieci prostują ramiona – skrzydła, podając sobie ręce tworzą koło i poruszają rękami w układzie góra – dół.
 • „Mama ptak i tata ptak”. Dzieci między sobą ustalają role: mamy, taty i dziecka.
 • Zabawa bieżna. „Rodzinny lot”. Dzieci biegają w trójkach jedno za drugim. Na haslo TATA całą trójkę prowadzi dziecko, które pełni rolę taty. Na hasło MAMA całą trójkę prowadzi dziecko, które pełni rolę mamy a na hasło DZIECKO na czele trójki staje dziecko, które pełni rolę dziecka.
 • Świadomość przestrzeni – zufanie do partnera. „Z gałęzi na gałąź”. Dwoje dzieci z trójki kładzie się na plecach naśladując poprzez rozłożenie nóg i rąk gałęzie drzew. Dzieci naprzemiennie przeskakują między nogami i rękami leżących dzieci.
 • Zabawa rytmiczna. „Czas na obiad”. Dzieci wystukują palcami rytm za N naśladując tym samym dziobanie pokarmu.
 • Ćwiczenia ortofoniczne. „Szczęśliwe ptaki”. Dzieci naśladują odgłosy ptaków na zgłoskach: ćwir, kra, fiju, tirli.
 • Zabawa orientacyjno – porządkowa. „Ptaki kołują”. Dzieci biegają po sali na palcach i na sygnał N, gromadzą się w trójki. Ramiona podczs biegu szeroko rozłożone.
 • Świadomość innych wokół nas. Ćwiczenie uspakajające. „Nocka idzie”. Dzieci siadają na dywanie jedno za drugim, obejmują się rękami, kołyszą na boki, nucą do ucha i tulą się do siebie.
 • „Ptaki śpią”. Dzieci leżą w bezruchu naśladująć śpiące ptaki w gniazdach.

2. Scenariusz zestawu zabaw ruchowych metodą Karla Orffa.

 • Ćwiczenia orientacyjno – porządkowe. Dzieci spacerują w rozsypce w dowolnych kierunkach. Na sygnał N wykonują siad skrzyżny.
 • Ćwiczenia rytmizujące. Dzieci zabierają przyrządy do ćwiczeń rozstawione w różnych częściach sali. Swobodnie grzechoczą przed sobą, nad głową, z boku. W siadzie klęcznym grzechotanie z narastaniem i obniżaniem głośności – przy uchu cicho a w miarę prostowania ręki aż do wyprostu ręki coraz głośniej. Powrót grzechotki w stronę ucha – grzechotanie coraz cichsze. Ćwiczenia prowadzone na przemian prawą i lewą ręką. Dzieci maszerują po obwodzie koła i wystukują podany przez N rytm uderzając grzechotkę na przemina o uda i brzuch.
 • Zabawa ożywiająca. Dzieci dobieraja się w pary. Na sygnał dźwiękowy rozbiegają się po sali a gdy dźwieki ucichną wracają do swojego partnera, chwytają się za ręce i spacerują.
 • Improwizacja zadań rytmicznych. W siadzie skrzyżnym do podanego przez N tekstu rymowanki „Idzie rak nieborak, gdzie uszczypnie będzie znak” dzieci dobierają melodię i spiewają klaszcząc w dłonie.
 • Improwiazacja ruchowa z przyborem. Dowolna zabawa dzieci z grzechotką z towarzyszeniem akompaniamentu N. Improwizacja własnym ciałem.
 • Wyczucie siły. Dzieci podrzucają grzchotkę i chwytają, uderzają cztery razy o podłogę.
 • Ćwiczenia oddechowe. Dzieci ustawiają grzechotkę w dowolnej części sali i z dowolnej pozycji dmuchają grzechotkę starając się przesunąć ją.
 • Ćwiczenia korekcyjne. W siadzie skulnym dzieci toczą grzechotkę pod stopami aż do wyprostu nóg, po czym powracają z grzechotką pod stopami do siadu skulnego.
 • Wyczucie rytmu. Zakończenie zajęć. Dzieci maszerują w rytmie muzyki po sali i wystukują jej rytm uderzając grzechotką o rękę rytmizując słowa do-wi-dze-nia. Gdy muzyka ucichnie, odkładają przybory w wyznaczone miejsce.
Obrazek

OObszar 1 – przykłady dobrych praktyk przedszkola związanych z aktywnością fizyczną:

1. Mini siłownia.

Za sprawą sponsora nasze przedszkole wzbogaciło się o urządzenia do ćwiczeń siłowych. Przedszkolaki mają możliwość rozwijać swoją tężyznę fizyczną na rowerku stacjonarnym, steperze i dwóch różnej wielkości bieżniach. Dzieci wspaniale się bawią….

2. Spacery.

Spacerujemy prawie codziennie bez względu na porę roku i pogodę w myśl zasady: „Nie ma złej pogody są tylko złe ubrania”. Odwiedzany ciekawe zakątki wiejskie, takie jak zagajnik nad rzeką Sołą, wyspę na stawach rybnych czy polanę czerwonych dębów. Często spacery kończymy „brykaniem” na sąsiadującym z przedszkolem wspaniałym boiskiem LKS Skidziń…

 

3. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

Spacerujemy prawie codziennie bez wzgledu na porę roku i pogodę w myśl zasady: „Nie ma złej pogody są tylko złe ubrania”. Odwiedzany ciekawe zakątki wiejskie, takie jak zagajnik nad rzeką Sołą, wyspę na stawach rybnych czy polanę czerwonych dębów. Często spacery kończymy „brykaniem” na sąsiadującym z przedszkolem wspaniałym boiskiem LKS Skidziń..

 

Obszar 1 – przykłady dobrych praktyk


1. Szwedzki stół.

W każdą środę w naszym przedszkolu mamy możliwość przygotowywania sobie samodzielnie smacznych, zdrowych kanapek na śniadanie. Dzięki temu uczymy się zasad zdrowego odżywiania i wiemy co to jest PIRAMIDA ZDROWIA.

2. Sałatka owocowa.

W bieżącym roku szkolnym starszaki na zajęciach edukacyjnych robiły sałatkę owocową. Scenariusz zajęć edukacyjnych pt.: „Sałatka owocowa”

 

 

Cele ogólne:
• kształcenie umiejętności odpowiedniego dobierania składników do wykonania sałatki
• bezpieczne posługiwanie się sprzętem kuchennym
• utrwalenie nawyku higienicznego przygotowania i spożywania posiłków
• kształcenie umiejętności współdziałania w grupie
• zachęcanie do wykonywania drobnych posiłków

 

 

1. Powitanie „Iskierka przyjaźni” – Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech zaraz wróci do moich rąk. (koło utworzone z dzieci i rodziców).
2. Zagadki słowne
Dzieci odgadują zagadki (dobierają ilustracje), gdzie rozwiązaniem są nazwy owoców: wiśnia, śliwka, czereśnia, jabłko, gruszka, banan, pomarańcza, kiwi, winogron
3. Porządkowanie owoców według pochodzenia
Dzieci układają w grupach owoce krajowe i zagraniczne. Przypomnienie nazw drzew, z jakich pochodzą
4.Zabawa ruchowa „sałatka owocowa”
Nauczyciel z dziećmi tworzy koło – salaterkę, na hasło (nazwa owocu) do środka wchodzą dzieci mające dany emblemat owocu i zaczynają taniec, następnie dołączają kolejne owoce, które wspólnie tańczą, na hasło jogurt dzieci łączą się ze sobą tworząc sałatkę (kompozycję). W ten sposób dzieci poznają składniki i kolejność wykonania sałatki.
5. Zabawa dydaktyczna „Co to?’
Zagadki dotykowe – rodzic podaje owoc dziecku, to odgaduje, co to za owoc.
Zagadki węchowe – dziecko podaje owoc rodzicowi do wąchania, rodzic odgaduje, co to za owoc.
Zagadki smakowe – dzieci i rodzice odgadują po smaku nazwę owocu (po 6 zagadek) każdy uczestnik odgaduje jakąś zagadkę.
6. Wysłuchanie i wspólne śpiewanie refrenu piosenki WITAMINKI
Witaminki, witaminki,
Dla chłopczyka i dziewczynki
Wszyscy mamy dziarskie minki,
Bo zjadamy witaminki!
7. Próby określenia znaczenia owoców w diecie człowieka – piramida zdrowego żywienia
Na podstawie doświadczeń i materiałów przyniesionych przez dzieci odczytywanie, jakie składniki – witaminy zawierają poszczególne owoce i po co są one nam potrzebne.
Pokaz piramidy zdrowego żywienia i miejsca w nim owoców i warzyw. Zachęcanie do jedzenia owoców i warzyw – wykonanie sałatki owocowej.
8. Mycie rąk i przygotowanie miejsc pracy.
Przypomnienie o trzymaniu noża, zasady poruszania się z narzędziami
9. Wykonanie sałatki
10. Degustacja – estetyka i higiena spożywania posiłków
11. Podsumowanie i ewaluacja zajęć pracy swoich wychowanków.

 

 

 

Obszar 4 – szkolenia o tematyce zdrowotnej:

1. 25 września 2013 roku odbyło się w naszym przedszkolu szkolenie z Dietetykiem zdrowego żywienia dla wszystkich pracowników przedszkola na temat: „Wpływ zdrowego odżywiania na rozwój dziecka”. Poznaliśmy postawowe zasady zdrowego żywienia, składniki codziennego jadłospisu przedszkolaków, zapotrzebowanie kaloryczne dzieci a także kilka ciekawych, „odchudzonych” jadłospisów.

2. 9 stycznia 2014 roku na spotkaniu z rodzicami dietetyk Poradni Dietetycznej „Dieta i My”     z Centrum Rehabilitacji VITAMED przedstawiła rodzicom zasady zdrowego odżywiania.

 

Obszar 8 – aktywność w gronie rodziny:

1. Biesiada górnicza z nutą sportową. Uroczystość środowiskowa w Domu Ludowym w Wilczkowicach. Biesiada rozpoczęła się od powitania wszystkich gości w szczególności górników, którzy na te okazję założyli górnicze stroje. Dla Nich były życzenia, wierszyki i tradycyny taniec Trojak w wykonaniu przedszkolaków, którzy weszli na scenę w odświętnych strojach przy dźwiękach marsza górniczego.
Po części uroczystej rozpoczęła się część biesiadna, w której do aktywnej zabawy zaprosiliśmy wszystkich gości. Prowadzący RICHTER GŁÓWNY i RICHTER ŚPIWOK zachęcali do sportowych okrzyków i zawołań i innych form pozytywnego dopingu.
Publiczność została podzielona na dwie rywalizujące ze sobą drużyny kibiców – SZWARNIOKÓW i KAMRATÓW, które wspaniale poradziły sobie z proponowanymi konkurencjami. Dzieci prezentowały układy ruchowo-taneczne, gimnastyczne. Biesiada była również okazją do zaprezentowania najlepszych sportowców naszego Zespołu oraz dzieci, które rozwijają swoje sportowe pasje.

 

 

2. Dzień Babci i Dziadka – „Bawimy się z Dziadkami” – uroczystość wewnątrzprzedszkolna dla zaproszonych gości, członków rodziny przedszkolaków. Tradycyjnie, jak co roku przedszkolaki podziękowały swoim dziadkom za miłość, serce i czas jaki im poświęcają. Specjalnie dla Nich przygotowały Jasełka a po przedstawieniu zaprosiły swoich gości do wspólnych zabaw i gier ruchowych przy zabawach M. Bogdanowicz.

Projekty czytelnicze


UODO


W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła po raz szósty przystąpiła do projektu edukacyjnego „Twoje dane- Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.” prowadzonego przez Prezesa UODO, czyli Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Uczniowie wykorzystują TIK nie tylko w celach nawiązywania kontaktu, czy rozrywki. W obecnych czasach dzieci i młodzież głównie przebywa w domu, korzystając z nowej technologii w celu uczenia się, często bez kontroli rodziców, dlatego szczególnie ważne jest uświadamianie dzieciom i dorosłym potrzeby ochrony informacji o sobie oraz zagrożeń wynikających z korzystania z wszechobecnej technologii informacji i komunikacji.

W ramach realizacji programu przewidziano m.in.:

 • Zajęcia dla uczniów na temat danych osobowych i ich ochrony,
 • Zajęcia na temat bezpiecznego poruszania się po Internecie,
 • Warsztaty na temat zabezpieczania swoich danych i informacji,
 • Dzień Ochrony Danych Osobowych,
 • Dzień Praw Dziecka
 • Wiosenny konkurs „Mały Prawnik”,
 • Gazetki na temat programu, ochrony danych,
 • Szkolenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Lekcje przedmiotowe, których tematyka wiąże się z korzystaniem z narzędzi TIK i ochroną danych osobowych

   

 

Logotyp projektu przedstawia dziecko otoczone symbolami wielu współczesnych rozwiązań i możliwości komunikacyjnych, z których korzysta lub przebywa w ich otoczeniu. Urządzenia te, jak również aplikacje które obsługują, ułatwiają dziecku funkcjonowanie w obecnym świecie, ale również stanowią dla niego zagrożenie, z czego dziecko może nie zdawać sobie sprawy.

Nazwa programu „Twoje dane- Twoja sprawa” ma uświadamiać dziecku potrzebę odpowiedzialnego posługiwania się współczesnymi technologiami, z poszanowaniem prywatności innych osób.

Honorowymi patronami programu są Minister Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć pod adresem: uodo.gov.pl/tdts;

 

Sprawozdanie z realizacji projektu odbywać się będzie na bieżąco na stronie szkoły w zakładce Aktualności, na gazetce szkolnej oraz w Kronice szkolnej.

 

 

Innowacje


Innowacje pedagogiczne realizowane w ZSP 3 w Skidziniu 

 

Rok szkolny 2023/2024

 

 

Przedszkole Publiczne:

Programowanie na dywanie z Photonem” programowanie z wykorzystaniem robota Photona.

Innowacja realizowana przez p. Katarzynę Gancarczyk – Obacz

Celem  innowacji jest  poznanie podstaw programowania symbolami za pomocą aplikacjacji Photon Edu, z wykorzystaniem atrakcyjnych środków dydaktycznych, oraz przygotowanie przedszkolaków do kreatywnego  i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki programowania. 

 

Szkoła Podstawowa:

„Lekturki spod chmurki” – innowacja w ramach edukacji polonistycznej realizowana w klasie 2

Realizacja: p. Katarzyna Grabowska i Małgorzata Olma – Naras

Ma na celu szerzenie idei czytelnictwa oraz motywowanie uczniów do czytania lektur szkolnych. Działania innowacyjne są wdrażane podczas pracy z lekturą. Pozwalają przeżyć przeczytaną fabułę w wyjątkowy inny sposób, poprzez ruch, dzieło artystyczne czy też stworzenie filmu. Podsumowaniem zajęć jest burzliwa debata, która ma uświadomić uczniom, ile korzyści daje czytanie książek.

 

  „Zawód mojego rodzica” – innowacja w ramach realizowania treści doradztwa zawodowego  w klasie 2

Realizacja: p. Małgorzata Olma – Naras, we współpracy z rodzicami

Celem innowacji jest: wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy,  rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji,  stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznaniu i rozwijaniu pasji czy zainteresowań.  Treści założone do zrealizowania – w obszarze ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY, zawierają:  poznanie wybranych zawodów rodziców: policjant, spawacz, programista robotów, ratownik medyczny, inżynier elektrowni, tłumacz – podawanie nazwy i opisu poznawanych zawodów,  – prezentacja i zapoznanie ze specyfiką zawodu,  – prezentacja filmów, rekwizytów, obrazów czy czynności wykonywanych w danym zawodzie, – poznanie innych miejsc pracy czy specjalizacji w zakładzie pracy mojego rodzica, – poznanie znaczenia zawodu w życiu wszystkich ludzi oraz w kształtowaniu się otoczenia, – kształtowanie umiejętności społecznych w kontaktach z innymi osobami, – kształtowanie umiejętności uczenia się poprzez kontakt, pokaz czy prelekcję z osobą ciekawą, – rozwijanie umiejętności zadawania pytań.

,,Skrzydlaci przyjaciele – poznaję i obserwuję ptaki przez cztery pory roku” innowacja przyrodnicza realizowana w klasie 3 przez p. Barbarę Sikora

Głównym jej celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez rozwijanie zainteresowań przyrodniczych związanych z uwrażliwieniem uczniów na obecność ptaków w sąsiedztwie, ich różnorodność, piękno i potrzeby oraz wzbudzanie zainteresowania uczniów ideą aktywnego wypoczynku połączonego z poznawaniem i obserwacją ptaków.

 

Wprowadzenie nowych technologii na zajęciach wychowania fizycznego

Innowacja realizowana w klasach 4-7 przez p. Ewę Chowaniec (kwiecień/maj 2024r.)

Celem ogólnym tej innowacji jest rozwijanie kompetencji wiedzy uczniów pod kątem dbania o swoje zdrowie fizyczne poprzez wykorzystanie aplikacji na telefon. Innowacja ma za zadanie poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu aktywności fizycznej oraz edukacji zdrowotnej, a także rozbudzenie chęci i potrzeby sięgania przez dzieci aplikacji, które pomagają w ich frozwoju fizycznym jak i nadzorowaniu postępów. Będzie polegać na:

 • wykonywaniu pomiarów własnego tętna, spalonych kalorii, liczby kroków,
 • zapoznaniu się z kalorycznością danych produktów spożywczych,
 • wykonywaniu prawidłowej techniki poszczególnych ćwiczeń dzięki zdjęciom, filmom i instruktarzom,
 • wykonywaniu ćwiczeń w rytm muzyki,
 • kontrolowaniu swoich postępów fizycznych.